Skip to main content Coast Systems

100 Most Common Words in Côte d'Ivoire Dyula

List of words most frequently used in Côte d'Ivoire Dyula

Part of Speech
54 á pr. 2è pl. vous, votre á bamuso nan na.
1 à pr. 3è s. il, elle Awa be min ? a be bon kɔnɔ.
37 áa int ah !
56 Ala n Dieu Ala ye kelen pe ye.
83 àle pr. 3è s. emph. elle, elle…; lui, il… ne tɛ, ale le ka bon nɔgɔ.
10 án pr. 1è pl. nous, notre an facɛ lo.
77 àyiwa int eh bien, euh, bon ayiwa, baga ni kafe tɛ kelen ye.
50 báara n travail n muso ka baara sɔrɔ.
94 bán v terminer, finir baara banna
2 cop. être a be Buake.
45 bɛ́ɛ tous, tout musow bɛɛ sigila.
94 bóro n main, bras kiniboro / boro ɲuman
36 bɔ̀ vi sortir Ali bɔtɔ bɛn na ni Musa ye.
92 cɛ̀ n homme, mâle a kɛ ra cɛ ye sisan.
85 cógo n manière a ya kuma cogo ka ɲi.
78 dén n enfant denmuso
51 part. phr. part. phr. dɛ kana a kɛ dɛ !
56 vt donner a ka wari di Awa ma.
78 dɔ̀n part. et… / qu'en est-il i bamuso dɔn ?
94 dɔ́ɔnin adv un peu dɔɔni be a kɔrɔ.
84 dùgu n ville, village i bɔ la dugu juman ?
51 fána part aussi ale fana ka mobili san.
84 fèere v vendre a ka saga feere Musa ma.
65 fèn n chose a ma sɔn ka fɛɛn fɔ.
47 fɛ̀ postp. vouloir i be mun fɛ ?
24 v dire a fɔra ko…
72 fɔɔ prep jusqu'à a tagamala fɔɔ Abobo.
98 gwɛ̀lɛ vs. difficile julakan man gwɛlɛ.
3 í pr. 2è s. tu, ton i be i tɛgɛ ko ka sɔrɔ ka domuni kɛ.
28 mq. adj. être i ka kɛnɛ wa?
5 connectif verbale et a furu ra dugu la ka taga Abijan.
21 mq. asp. copule mq. asp. a ka sisɛ domu.
33 kélen adj un a ka mobili kelen san.
62 kɛ̀ pa. bien sûr ku ka di i ye wa ? ku ka di n ye kɛ.
66 kɛ̀mɛ adj cent
9 v. laver n bena n ko.
78 kósɔbɛ adv très, trop a ka ɲi kosɔbɛ!
74 kósɔn pp à cause de, grâce à a ma se ka na a dencɛ ta furuko kosɔn.
92 kɔ́mi conj comme a be kɔmi a man kɛnɛ.
61 kɔ̀ni part quant à…, en ce qui concern…, en tous cas… adamaden kɔni tɛ foyi ye.
48 kɔ́nɔ postp. dans a k'a bla manan kɔnɔ
6 postp à, dans, en, de n be taga lɔgɔfiyɛ la.
34 pe c'est n ta lo.
87 lón n jour loon o loon sanji be na.
38 lɔ́n v connaître n m'a lɔn.
17 mq. asp. nég. mq. nég. n ma wari sɔrɔ fɔlɔ.
42 postp. postp. a tɛ nin di mɔgɔ ma.
46 conj mais
71 mɛ́n v entendre i m'a kasikan mɛn wa ?
23 mín mq rel qui, que, ce que (relatif) a ka wari di cɛ min ma, a ka jugu dɛ !
27 mɔ̀gɔ n une personne, des gens mɔgɔ be mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye.
68 mùn int quoi ? mun ko be yen?
82 mùso n femme muso nin cɛ ka ɲi.
4 n pr. 1è s. je, ma, mon ne ma n bamuso ye.
20 v. venir a tɛna nan.
13 conj. si n'Ala sɔnna, an bena taga.
13 conj. quand ni n segira so kɔnɔ, n be n ya zurunali kalan.
25 conj. et a ni a terimuso ka ɲɔgɔn bɛn Abijan.
18 nín d. s. celui-la, celui-ci, celle-ci, ceci cɛ nin tɔgɔ ye Ali
70 ɲi vs. bien, bon a flɛ, a ka ɲi wa ? Ɔn ɔn, a ma ɲi.
87 ɲíni v chercher a ka baara ɲini nka a ma foyi sɔrɔ.
86 ɲúman adj bon buru ɲuman tɛ yen wa ?
40 ó conn. distrib i kana sunɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ la.
12 ò pr. 3è pl. ils, elles, leur o be baranda susu.
26 ɔ̀nhɔ́n adv oui a nan na wa ? ɔnhɔn, a nan na.
74 v mourir a facɛ sara salon.
60 sàn v. acheter n ka malo san.
30 v arriver i dan se.
54 sisan adv maintenant, à l'instant sisan an ka kan ka baara kɛ !
39 sɔ̀rɔ vt trouver nugu tɛ sɔrɔ lɔgɔfiyɛ la.
56 v prendre, emporter a ka min ta, n ta le.
14 tága v aller n be taga la
98 tán adj dix a den tanan lo.
59 tèn adv ainsi, comme ça a ka ɲi ten!
8 tɛ́ cop. mq. asp. nég. (négation) tiɲɛn tɛ.
62 v rester a to ye ka baranda.
94 tùbabu n européen tubabucɛ, tubabumuso
74 tùma n moment o tuma na, i be i ya sokɔnɔbaaraw kɛ cogo di?
35 tùn mq. inact. était an tun sɛgɛlen be kojugu.
7 ù 3è pl ils eux
29 interrogatif est-ce que a ka min fɔ, i m'a mɛn wa ?
43 wári n argent n mako tɛ wari la sisan.
98 wúli v bouillir a ma ji wuli fɔlɔ.
41 yàn adv ici o tɛ yan.
51 v voir i ka a ya mobili ye wa ?
16 postp. à, pour n'i taga ra o fɛ, o be diya o ye.
19 cop. être Musa ye Madu dencɛ ye.
22 yèn adv la, là-bas a taga ra yen.
43 yɛ̀rɛ det même ɔnhɔn baara be ɲa kosɔbɛ yɛrɛ.
49 yɔ́rɔ n endroit a taga ra yɔrɔ jan.