Jula Pronunciation Guide for Anglophones

Table 1. Jula Pronunciation Guide
Letter(s) IPA Symbol English pronunciation Jula example English meaning

a

a

hat

saga

sheep

aa

ɑ:

dark (longer a)

baara

travail

an

ɑ̃

like lawn

sanji

rain

b

b

big

baga

porridge

c

match

man

d

e

dot

disi

chest

e

e

make

bese

machete

ee

e:.[1]

(drawn out e)

feere

sell

en

sang.[2]

ɛ̃

sen

foot

ɛ

ɛ

met

kɛnɛya

health

ɛɛ

ɛ:

(drawn out short e)

mɛɛn

last

ɛn

ɛ̃

(nasalized short e)

bɛn

agree

f

f

fox

foro

field

g

g

get

mɔgɔ

person

gw or gb

gw or gb

gw or gb

gwɛlɛ or gbɛlɛ

hard

h

h

hello

hakili

intelligence

i

i

free

misi

cow

ii

i:

(lengthened i)

miiri

thought

in

ĩ

nasilized i like seen[3]

min

drink

j

ɟ or dʒ

Abidjan

ji

water

k

k

kiosque

kitabu

livre

l

l

late

lolo

star

m

m

mat

maro

rice

n

n

note

nɔnɔ

milk

ɲ

ɲ

oignon

ɲɔ

mil

ŋ

ŋ

ten glasses (ng)[2]

ŋɔni

thorn

o

o

no

bolo

arm

oo

o:

(drawn out o)

looru

cinq

on

õ

nom[2]

bon

maison

ɔ

ɔ

not

sɔrɔ

trouver

ɔɔ

ɔ:

(drawn out ɔ)

fɔɔnɔ

vomir

ɔn

ɑ̃

like 'ahn’[4]

dɔn

danser

p

p

pen

pan

jump

r

r

pero[5]

bɔrɔ

sac

s

s

sauce

sara

payer

t

t

table

toto

rat

u

u

boot

kura

nouveau

uu

u:

(lenthened u)

suuri

baisser

un

ũ

(nasal u)

kunkolo

head

v

v

vol

vote[6]

vote

w

w

watch

wari

money

y

j

yes

yan

here

z

z

zoo

zɔnzɔn

shrimp


1. : indicates longer duration of the same vowel
2. Approximate
3. Approximately
4. Approximate
5. Spanish
6. borrowed from French