Jula Pronunciation Guide for Anglophones

Table 1. Jula Pronunciation Guide
Letter(s) IPA Symbol English pronunciation Jula example English meaning

a

a

apple

saga

sheep

aa

ɑ

dark

baara

travail

an

ɑ̃

like lawn

sanji

rain

b

b

big

baga

porridge

c

match

man

homme

d

e

dot

disi

chest

e

e

ray

bese

machete

ee

e:

x

feere

sell

en

sang.[1]

ɛ̃

sen

foot

ɛ

ɛ

enter

kɛnɛya

health

ɛɛ

ɛ:

difficult

mɛɛn

last

ɛn

ɛ̃

bɛn

agree

f

f

fox

foro

field

g

g

get

mɔgɔ

person

gw or gb

gw or gb

gw or gb

gwɛlɛ or gbɛlɛ

hard

h

h

hello

hakili

intelligence

i

i

milk

misi

cow

ii

i:

longer i

miiri

thought

in

ĩ

nasilized i like seen[2]

main

boire

j

ɟ or dʒ

Abidjan

ji

water

k

k

kiosque

kitabu

livre

l

l

late

lolo

star

m

m

main

maro

rice

n

n

not

nɔnɔ

milk

ɲ

ɲ

oignon

ɲɔ

mil

ŋ

ŋ

ten glasses (ng)[1]

ŋɔni

thorn

o

o

no

bolo

arm

oo

o:

longer o

looru

cinq

on

õ

nom[1]

bon

maison

ɔ

ɔ

sort

sɔrɔ

trouver

ɔɔ

ɔ:

longer ɔ

fɔɔnɔ

vomir

ɔn

ɑ̃

like 'ahn’[3]

dɔn

danser

p

p

pen

pan

jump

r

r

pero[4]

bɔrɔ

sac

s

s

sauce

sara

payer

t

t

table

toto

rat

u

u

loup

kura

nouveau

uu

u:

loop

suuri

baisser

un

ũ

approximative

kunkolo

head

v

v

vol

vote[5]

vote

w

w

watch

wari

money

y

j

yes

yan

here

z

z

zoo

zɔnzɔn

shrimp


1. Approximate
2. Approximately
3. Approximate
4. Spanish
5. borrowed from French