• Français

SÉANCE 23 COURS DE DIOULA

1. LÉÇON 23 : kalansen mugan NI SABANAN

1.1. RUBRIQUE DIALOGUE

Le jour du voyage (wayasi lon)

 • Alexia, Markus, a ye bo an be taga. N’o tɛ aviyɔn bena taga ka an to dɛ!

 • An kɔnɔn dɔɔni. An be nan na

 • N be a kɔnɔn na kɛnɛman

 • An be se ka taga sisan. N tun nyina na fen dɔ kɔ

 • Arrivés à Bouaké (o senin Bouaké)

 • An bena si lotɛlibon nin na. A tɔgɔ ye “hotel la paix”, n tericɛ dɔ le ka a tɔgɔ nyuman n ye

 • An bena yaala damina tuman jumɛn?

 • Heee Markus, an nantɔ bɛɛ le be nin ye. sini an bena dugu yaala

 • N ka a famu baba. Nka ne be se ka bɔ ka kɛnɛnma yɔɔrɔ filɛ dɔɔni wa?

 • ɔn-hɔn, nka i kana taga yɔɔrɔ jan.

 • An bena an ya yaala damina Buake lɔgɔfɛba la. Ola an bena a filɛ/lɔn ni yan domunifenw ni an taw ye kelen ye. O kɔfɛ, an bena domuni kɛ maki la

 • Maki ye mun ye baba ?

 • Domuninfeereyɔɔrɔ le nka mɔgɔ caman be taga yen dɔrɔ le kosɔn

La suite dans la prochaine leçon (Kelly et sa famille au grand marché de Bouaké/Kelly au maquis : Les réactions des populations)

1.2. LA FORMULE GRAMMATICALE DU JOUR

Les mots formés grâce à la combinaison « Verbe + nin » pour traduire l’état dans lequel se trouve une chose ou une personne.

1.3. DIVERS

Discussions autour des éventuelles préoccupations de l’apprenant à propos des précédents cours ou de situations de communication qu’il souhaite mieux comprendre. Toutes les questions sont les bienvenues.