• Français

SÉANCE 17 COURS DE DIOULA

LÉÇON 17 : kalansen tan NI WOROFILANAN

1. BAARO NAANINAN/THEME 4 : au kiosque à café du quartier

Contexte de communication

bɛ kafe min lon bɛɛ sɔgɔma Birahima ya kafefeereyɔɔrɔ (cɔsi) la. A bɛ to ka baaro kɛ ni cɔsi mɔgɔ tɔw ye ninsɔndiya la.

Traduction

prend son café tous les matins au kiosque à café de Birahima. Il a pour habitude de causer (discuter) avec toutes les autres personnes du kiosque dans la bonne humeur (ambiance).

2. BAARO LOORUNAN/THEME 5 : à la maison un week-end

Contexte de communication

ma taga baarakɛyɔrɔ la bi sabu bi ye sibiri ye. A tericɛ YOUSSOUF nan na bɔ a ye. O ka baaro kɛ ka tere ban.

Traduction

Coulibaly n’est pas allé au travail aujourd’hui parce qu’aujourd’hui est samedi. Son ami Youssouf est venu lui rendre visite. Ils ont bavardé (causé) toute la journée.

  • I ni sɔgɔma

  • N’ba YOUSSOUF, i ni sɔgɔma. Somɔgɔw do?

  • O ka kɛnɛ kosɔbɛ. A be di, I si la hɛrɛ la wa ?

  • hɛrɛ dɔrɔn. Dɔ di sɔgɔma!

  • Jugumantɛ, n nan na bɔ i ye dɔrɔn

  • ayiwa i n ice. N kelen tun siginin bɛ yi ten

  • Barokɛlɔgɔ fana tun bɛ ne la nka mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka kuman ni n ye

  • n bena nan ni sigilan ye.

Quelques instants après