SÉANCE 24 COURS DE DIOULA

1. LÉÇON 24 : KALANSEN MUGAN NI NAANINAN

1.1. RUBRIQUE DIALOGUE

 • Baro tan ni sabanan : n’a ya denbaya ka o ya yaala damina

n’a ya denbaya bena o ya yaala damina Bouake lɔgɔfɛba la kasɔrɔ ka taga maki la. O bena o ya tagaman bɛ kɛ o sen na. Ola, o bena fen caman ye walima ka dugu kɔkankow famu.

 • En quittant l’hotel : O bɔtɔ lotɛlibon na

 • Alexia, Markus, an be se ka taga sisan wa? Ne labɛnin bɛ kaban ?

 • Annugu fana labɛnin bɛ. An ka kan ka bɔ ni minan jumɛn ye?

 • Foyi, an bena sira bɛɛ kɛ sen na. Ni an ka doni ta, a bena an sɛgɛ

 • An bena an ya negemanfenw bila mini ola?

 • Manan ni saki bɛ feere dugu kɔnɔ

 • An ka a famu

 • Arrivés au grand marché de Bouaké (O senin Bouaké lɔgɔfɛba la)

 • Muna mɔgɔw b’an filɛ la ten ?

 • Markus, ile fana, annugu tɛ yanmɔgɔ ye, an fari n’o ta fana te kelen ye. Jagboya le o bɛ an filɛ

 • I jo le, n tun nyinan na pew ko an ye lonan/lonntan le ye

 • Ile ko ten wa ? I bena to yan, ne ni i bamuso bena segi canada. I kɛla Kodiwarika ye sisan

 • Ɔn-ɔn, n m’o fɔ dêh. Bɛɛ bɛ nyinan

 • Ayiwa basi tɛ. An bena an ya sani damina nanfenlɔgɔ la

 • Coulibaly, a filɛ, gɔyɔ bɛ sɔrɔ yan fana

 • Gɔyɔ dɔrɔn tɛ dɛ. Tamati, karɔti ni jaba ka ca yan

 • Nka nin ye mun ye (sunbara, une épice africaine) ?

 • Nin t’an fɛ Canada. An bena feerekɛla nyininga. I ni sɔgɔma n badenmanmuso. Hakɛto, nin ye mun ye?

 • A danse, nin ye sunbara ye. A ka nyi lafiri la

 • Lafiri ye mun ye ?

 • Lafiri ye an ya farafin zagamɛn ye. A ka di mandenkaw ye kosɔbɛ

 • Ayiwa, an bena dɔɔni san ka a nɛnɛn ka filɛ. An be se ka a kɛ nan na wa?

 • Ɔn-hɔn, a ka nyi nan caman na. A bɛ se ka a kɛ wosoburunan na, gbanmugunan na waliman tigadɛgɛnan fana na

 • Wosoburunan, gbanmugunan ni tigadɛgɛnan? Annugu ma degi ka o domun fɔlɔ

 • A ka kan ka nantɔgɔw domun. O ka di kojugu

 • An ka a mɛn. Subara siri kelen ye Joli ye ?

 • A sɔngɔ ma ca. Mugan dɔrɔn ne

 • An bena siri fila ta ola

 • Mɔn/ɔn, Ala ye tere nɔgɔya

 • Amina

La suite dans la prochaine leçon (Coulibaly au maquis)

1.2. LA FORMULE GRAMMATICALE DU JOUR

Précisions : Les verbes discontinus et le positionnement de l’objet lors de leur emploi. « L’objet direct » est généralement placé avant le verbe, contrairement à « l’objet indirect » qui apparait entre le premier segment et le second segment des verbes discontinues (verbes pronominaux)

 • Moussa ka kow nyanyira a badencɛ la/ Moussa ka kow walawala a badence ye

 • A ka wari caman di a dencɛ man

 • A facɛ kuman na a dencɛ fɛ ka dɛsɛ

 • A ka saga feere cɛ nin ma

 • I kana jigi à la, a seko tɛ !

 • A yɛlɛ la so kan

 • Birahima ka sogo tlan/nin mɔgɔw la

1.3. DIVERS

Discussions autour des éventuelles préoccupations de l’apprenant à propos des précédents cours ou de situations de communication qu’il souhaite mieux comprendre. Toutes les questions sont les bienvenues.