SÉANCE 23 COURS DE DIOULA

1. LÉÇON 23 : KALANSEN MUGAN NI SABANAN

1.1. RUBRIQUE DIALOGUE

 • Baro tan ni filanan/thème 12 : be vakansi la ni a ya denbaya ye be bɔ Canada. A nan na farafina vakansi la. A ka jamanan min sugandi o ye Côte d’Ivoire ye. A sigi la Buake ni a ya denbaya ye sabu Buake mankan ma ca i n’a fɔ Abidjan ta be cogo min. A b’a fɛ ka fen kuraw yira a denw na jango o be a lɔn ko Adamadenw danbew ni o kɛwalew tɛ kelen ye yɔɔrɔ bɛɛ. Kelly n’a muso Alexia ni o den fɔlɔ Markus le nan na Buake nyɔgɔn fɛ. Den tɔw to la Canada a badenw fɛ sabu o ka dɔgɔ wayasi ma.

 • Markus, i ka i ya doniw labɛn kanyan wa ?

 • Ɔn-hɔn, kabini kunu o labɛnnin bɛ

 • Ah o ka nyi, nyalon i bamuso ta fana labɛnnin be sabu an bena bɔ joonan sini.

 • N bena a fɔ a ye sisan sisan

Le jour du voyage (wayasi lon)

 • Alexia, Markus, a ye bo an be taga. N’o tɛ aviyɔn bena taga ka an to dɛ!

 • An kɔnɔn dɔɔni. An be nan na

 • N be a kɔnɔn na kɛnɛman

 • An be se ka taga sisan. N tun nyina na fen dɔ kɔ

 • Arrivés à Bouaké (o senin Bouaké)

 • An bena si lotɛlibon nin na. A tɔgɔ ye “hotel la paix”, n tericɛ dɔ le ka a tɔgɔ nyuman fɔ n ye

 • An bena yaala damina tuman jumɛn?

 • Heee Markus, an nantɔ bɛɛ le be nin ye. Sini an bena dugu yaala

 • N ka a famu baba. Nka ne be se ka bɔ ka kɛnɛnma yɔɔrɔ filɛ dɔɔni wa?

 • ɔn-hɔn, nka i kana taga yɔɔrɔ jan.

 • An bena an ya yaala damina Buake lɔgɔfɛba la. Ola an bena a filɛ/lɔn ni yan domunifenw ni an taw ye kelen ye. O kɔfɛ, an bena domuni kɛ maki la

 • Maki ye mun ye baba ?

 • Domuninfeereyɔɔrɔ le nka mɔgɔ caman be taga yen dɔrɔ le kosɔn

La suite dans la prochaine leçon (Kelly et sa famille au grand marché de Bouaké/Kelly au maquis : Les réactions des populations)

1.2. LA FORMULE GRAMMATICALE DU JOUR

Les mots formés grâce à la combinaison « Verbe + nin » pour traduire l’état dans lequel se trouve une chose ou une personne.

 • A fanin be : Il est rassasié

 • A sawanin be : Il est content/ N muso sawanin bɛ

 • A lɔnin be : il est arrêté/ A lɔnin be butiki kɔfɛ

 • Musa jamanin be : Moussa est colérique/Cɛ nin jamanin be kojugu

 • Kelly nimisanin be bi sabu a ma wari caman sɔrɔ

 • N muso diminin be n kɔrɔ sabu n ma a ya fani kura san

 • Kelly masumannin be dɛ !

1.3. DIVERS

Discussions autour des éventuelles préoccupations de l’apprenant à propos des précédents cours ou de situations de communication qu’il souhaite mieux comprendre. Toutes les questions sont les bienvenues.