SÉANCE 2021-01-31

DIALOGUE

Yousouf

i ni sͻgͻma Mariyamu

Mariyamu

nse, hɛrɛ bɛ?

Youssouf

hɛrɛ, n b’a fɛ ka i ɲininga ko dͻ la.[1], i badenw be jamanan jumɛn na?

Mariyamu

o bɛɛ be faransi ni n facɛ ye, ile do?

Youssouf

ne badenw be Isia, Daloa kɛrɛfɛ

Mariyamu

ne ma Isia ni Daloa lͻn sabu ma dege ka taga yen

Youssouf

ile ka Kͻdiwari dugu jumɛn le lͻn ?

Mariyamu

ne ka Duekué, Abijan ni Buake le lͻn

Youssouf

mun ka i lase.[2] o duguw la ?

Mariyamu

n ya baara le ka n lase dugu saba nin na

Youssouf

i tun taga la baara jumɛn kɛ o dugu saba la

Mariyamu

n tun b’a fɛ ka farafina landa.[3] kͻrͻw famu ka ɲan

Youssouf

i bena segi Abijan lon jumɛn?

Mariyamu

n bena segi Abijan zwekalo la, inʃala.

Youssouf

an be lon dͻ Mariyamu!

Mariyamu

an be yusuf !

PERFECTIONNEMENT

Certaines phrases sont incorrectes d’un point de vue syntaxique, sémantique ou logique.

 • Essayez de corriger les imperfections.

  1. N tun ka maro domun sini

  2. A ka taga lͻgͻfɛ la sͻgͻma

  3. I ma baranda domun na

  4. I dencɛ ka kan te nan sini sͻgͻma jonan

  5. Mariyamu be se julakan fͻ

  6. N ka di baranda ye

  7. N ye n facɛ ya bon kͻnͻ

  8. I tͻgͻ ye di Madu walima Musa

  9. Jͻn mobili be kɛnɛ ma

  10. I ya bolo bɛ jan paris la

  11. N kͻngͻ bɛ n na bi, n bena malo ni tigadɛgɛnan domun

  12. A muso ya jugu, a te mͻgͻ boɲan

Details
 1. N tun be maro domu sini

 2. A tagala lɔgɔfɛ la sɔgɔma

 3. I tɛ baranda domu na

 4. I dencɛ ka kan ka nan sini sɔgɔma jonan

 5. Mariyamu be se ka julakan fɔ

 6. Baranda ka di n ye

 7. N ye n facɛ ka bon kɔnɔ

 8. I tɔgɔ ye Madu walima Musa

 9. Jɔn ya mobili be kɛnɛ ma

 10. ?

 11. Kɔngɔ bɛ n na bi, ne bena malo ni tagadɛgɛnan domu

 12. A muso ka jugu, a te mɔgɔ boɲan

EXPRESSIONS UTILES

N ya foli be a ye

Recevez mes salutations

N ɲan gbanin bɛ bi

Je suis très occupé aujourd’hui

I hakili to a la

Gardes‐le en mémoire! Veille là‐dessus

I jan to à la

Prends en soins!

I yɛrɛ kͻrͻsi

Fais attention à toi !

A ka a ya layiri dafa

Il a tenu ses promesses

I kana jigi n na

Ne sois pas déçu de moi!

N se ko tɛ

Je n’y peux rien !

N ya so ɲanafin be n na

J’ai la nostalgie de mon village

A be sͻrͻ (a nan na)

Il est probable que/Il se peut qu’ (il soit venu)

A dari n ye

Demandes‐lui pardon (de ma part)!

N ma ko sͻrͻ à la/A tɛ a kalaman

Je ne suis pas au courant

APPLICATION

Traduire les phrases suivantes:

 1. I kana jigi n na, n se ko tɛ

 2. I hakili to n denw la, n be taga lͻgͻfɛ la

 3. An tena se ka ɲͻgͻn ye bi, n ɲangbanin bɛ

 4. I facɛ be mini? a be sͻrͻ a be baarakɛyͻrͻ la

 5. I yɛrɛ kͻrͻsi muru la, a da ka di

 6. N te a ya wayasi kala man

 7. I kana a dari, a jo tɛ

 8. N bamuso ɲanafin be n na kojugu

 9. N ya mͻntͻrͻ be jͻn bolo? a be sͻrͻ i muso bolo

 10. I janto i yɛrɛ la, banan juguw caya la dugubaw la

Details
 1. Ne soyez pas déçus de moi, je ne puis rien

 2. Veuillez sur les enfants; je vais au marché

 3. Nous allons nous voir aujourd’hui, je suis occupé

 4. Ou est ton père? Il se peut qu’il soit au lieu de travail

 5. Fais attention au couteau, c’est tranchant!

 6. Je ne suis pas au courant de son voyage

 7. Ne lui demande pas, il n’a pas raison

 8. J’ai beaucoup la nostalgie de ma mère

 9. Qui a ta montre? Elle est probablement avec ta femme

 10. Prenez soin. Il y a beaucoup de mauvaises maladies en ville

An be sini terefɛ inʃala! A Demain après‐midi s’il plait à Dieu!

Bonyan

respecter, considérer, obéir à…

A da ka di

c’est tranchant

A jo tɛ

il n’a pas raison, il a tort ; A jo le : il a raison


1. Je voudrais te demander quelque chose
2. conduire, envoyer, guider
3. valeurs africaines