Font Test

hourglass_top 1 functions 200 words folder Technology label tech, web, fonts

Regular Cɛ dɔ tun bɛ dugu dɔ la, o cɛ tɔgɔ tun kiyanin kojugu. A tolo don na masacɛ dɔ ya nafolotigiya la. A ka a fɔ a muso ɲana ko a ye a torolasanu d’a ma. Bold A facɛ fana sa la ka so kelen to a bolo. A ka fɔ a a muso ɲana ko a bɛ taga masacɛ fɛ ka taga a ya masaya bɔsi a la.