Bana dugu kɔnɔ

1. Baro

Salim

I ni sɔgɔma!

Binta

N’se. hɛrɛ sila ?

Salim

Hɛrɛ dɔrɔn.

Binta

I ka kɛnɛ wa ?

Salim

Ɔh-hɔn, n’ka kɛnɛ kosɔbɛ.

Binta

O ye hɛrɛba ye. Dɔ di sɔgɔma.

Salim

Juguman tɛ yen. N nan na i non fɛ. An bɛ taa ɲɔgɔnye kɛ dɔtɔrɔso la.

Binta

Mu le bɛ ye tuguni ? Dugu ɲamɔgɔw ko ko bana caya la dugu kɔnɔ.

Binta

Akɔni ! Sumaya, ɲan dimi, furu dimi, ni denmisɛnw ya kɔnɔ bori caya la.

Salim

Ɔn-hɔn, i ka famu. Dɔtɔrɔw bɛna dɔ fɔ an ɲanan.

Binta

I lɔ dɔɔni. N’bena n’cɛ wele.

2. Vocabulaire

Tableau 1. Vocabulaire
hɛrɛ

paix

hɛrɛba

grande paix

ɲɔgɔnye

réunion

tuguni

encore Madu ka ya dereke feere tuguni.

ɲamɔgɔ

chef

ɲamɔgɔw

chefs

banan

maladie Banan tɛ mɔgɔ teri ye.

caya la

devenu nombreux.

akoni!

en tout cas!

famu

comprendre

famuli

compréhension N ma i ya kuma famu.

dɔ fɔ

dire quelque chose. i ka dɔ fɔ wa?

attendre

dɔɔni

un peu