Kumaden kɛmɛ minw ka teli ka fɔ kodiwari julakan na

image
Tableau 1. Les mots en ordre de fréquence.[1]
Frequency Jula POS(fr) English Usage

1

à

pr 3è s. pp

he / she he / she

2

cop.

copula copula

3

í

pp

you

4

n

pr. 1è s.

I / me I / me

5

(cv.)

verbal connective

6

(po.)

postposition

7

ò

8

tɛ́

(cp)

copula

9

vt

to say / that

10

án

pr. 1er pl.

we

12

ò

3è pl.

they /them

13

if / when

14

tága

(v.)

leave / go

15

co.

16

postp. (po.)

postposition

17

(cp)

copula

18

nín

19

cop. (cp.)

copula

20

vi

to come

21

mq. asp.

copula

22

yèn

there

23

mín

(relatif) ré

relative marker

25

and

26

ɔ̀nhɔ́n

yes

27

mɔ̀gɔ

person

28

mq. adj.

adjectival marker

29

…​wà

interogative

30

vi

to arrive / can

33

kélen

one

34

35

tùn

imperfect marker

37

áa

ah!

38

lɔ́n

vt

to know

39

sɔ̀rɔ

to find

40

ó

conn.

connector

41

yàn

here

42

postp.

postposition

43

wári

money

43

yɛ̀rɛ

even

45

bɛ́ɛ

46

ef

but

47

fɛ̀

postp.

48

kɔ́nɔ

postp. prép

in

49

yɔ́rɔ

place

51

part. phr. pe

emphasis particle emphasis particle

51

fána

also

51

vt

to see

54

á

pr. 2è pl. pp

you (plural) you (plural)

54

sisan

now now

56

ala

God God God

56

vt.

to give

56

vt

take / choose

59

tèn

thus

60

sàn

vt

to buy

62

kɛ̀

part. phr. pa

assertiive particle

62

(vt)

leave / stay

66

kɛ̀mɛ

one hundred

68

pe

emphasis particle

68

mùn

what

70

ɲi

good / well

72

72

fɔ̀ɔ

until

example

74

kósɔn

because of

74

tùma

moment

78

ée

uh !

78

kósɔbɛ

very

82

mùso

woman

83

àle

pr. 3è s. emph. pp

him / her

84

dùgu

city / region

86

ɲuman

adj

good

87

jula

87

lón

n

day

87

ɲíni

to search

87

tìgɛ

vt

to cut

92

cɛ̀

(n.)

man

92

kɔ́mi

ef

as / like

94

bólo

n

94

dɔ̀ɔni

little

94

tùbabu

european / white

98

gbɛ̀lɛ

hard

98

tán

ten

98

wúli

vt

get up


1. Kodi, Editions Africaines, 1981